გადახდის ნომერი: EN1894447
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს
განმცხადებელი: დავით კობახიძე
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 01024035335
საცხოვრებელი / იურიდიული მისამართი: თბილისი ჟ.შარტავას ქ. N 50
განცხადება
მოვითხოვ, რომ მოახდინოთ ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
დასახელება: ,,ინვესტ ჯგუფი''
დასახელება ლათინურად: Invest Group

გთხოვთ, "მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის 41 პუნქტის შესაბამისად,
დაარეგისტრიროთ, როგორც სუბიექტის იურიდიული მისამართი, რომელზე/რომლებზეც გაგაზავნილი ელექტრონული შეტყობინება ჩაითვლება ოფიციალურად ჩაბარებულ შეტყობინებად
დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია:
 
გთხოვთ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 158-ე მუხლის შესაბამისად, უზრუნველყოთ სუბიექტის დღგ-ს გადამხდელად ნებაყოფილობით რეგისტრაცია სუბიექტის მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციისთანავე.
 
განცხადებაზე ხელმოწერით გამოვხატავ თანხმობას, რომ დღგ-ს ნებაყოფლობით გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ განცხადება შესაბამისი ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით მიაწოდოთ სსიპ შემოსავლების სამსახურს.

ჩემთვის ცნობილია, რომ:
 • ნებაყოფლობით დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისათვის მიმართვის დღიდან განხორციელებული ოპერაციები - მიწოდებული საქონლის/მომსახურების საკომპენსაციო თანხა უნდა დაიბეგროს დღგ-ით 18 პროცენტის ოდენობით.
 • კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული ოპერაციების მიხედვით, არაუგვიანეს მომდევნო თვის 15 რიცხვისა საგადასახადო ორგანოში უნდა წარვადგინო დღგ-ის დეკლარაცია და გადავიხადო კუთვნილი გადასახადი.
 • დღგ-ის გადამხდელი არ შეიძლება იყოს ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი.

 
თანდართული დოკუმენტაცია:
 • წესდება
 • დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • თანხმობა (2დოკ); გადაწყვეტილება
 • ბანკში ანგარიშის გახსნა:
   
  გთხოვთ უზრუნველყოთ საწარმოს ანგარიშის გახსნა შემდეგ ბანკ(ებ)ში:

  განაცხადზე ხელმოწერით, გამოვხატავ თანხმობას, რომ ბანკმა ინფორმაცია საწარმოს ანგარიშის გახსნის შესახებ მიაწოდოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს.

  სუბიექტის საკონტაქტო ინფორმაცია

  მომსახურება : განცხადების შეტანის დღეს 200 ლარი
  განმცხადებელი პირი: ----------------------------------------/ დავით კობახიძე /

  განცხადების წარდგენის თარიღი: 31/12/2019 12:51:54