საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო


გადაწყვეტილება # 102017037793/4 ( 08/02/2017 19:07:32)

რეგისტრაციის შესახებ


საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წარედგინა განცხადება (განმცხადებელი:: სსიპ შემოსავლების სამსახური// მესაკუთრე/მოსარგებლე:: რესულ დიქმენ (საქართველო, თურქეთი)/01015024655/ ). განცხადებით მოთხოვნილია ყადაღის წარმოშობის რეგისტრაცია. საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე; მისამართი:შპს „კონტროლის“ კაპიტალში (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204891322) 50%-იანი წილი


„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე.

ყადაღის წარმოშობის რეგისტრაციის საფუძველი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის განჩინება N1795295, 08.02.2017.

გადაწყვეტილება ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე.

გადაწყვეტილება გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოს წესით.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ::: მისამართი: ქ.თბილისი, წმ.ნიკოლოზის/ნ.ჩხეიძის ქ. #2 ::: www.reestri.gov.ge