*102017037793*
გადახდის ნომერი: LM3004729 განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 102017037793
განცხადების რეგისტრაციის დრო: 07 თებ 2017 19:24
განცხადების ნომერი: 3004729
განცხადების მიღების დრო: 07 თებ 2017 19:24

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს

განცხადების მიღების ბარათი

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მიერ მიღებულ იქნა განცხადება (განმცხადებელი: სსიპ შემოსავლების სამსახური // მესაკუთრე/მოსარგებლე: რესულ დიქმენ (საქართველო, თურქეთი) /01015024655/ ), რომლითაც მოთხოვნილია ყადაღის წარმოშობის რეგისტრაცია. საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე; შპს „კონტროლის“ კაპიტალში (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204891322) 50%-იანი წილი.

განცხადებაში მოთხოვნილია შემდეგი დოკუმენტები:

განცხადებას თან ახლავს შემდეგი დოკუმენტები:

 

მომსახურების ვადა: 3 სამუშაო დღე.
საფასური: 0 ლარი.

მომსახურების ვადის ათვლა იწყება განცხადების რეგისტრაციის მომდევნო დღეს და მთავრდება ვადის ბოლო დღის გასვლასთან ერთად. თუ სარეგისტრაციო წარმოების დასრულების დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, მაშინ სარეგისტრაციო წარმოება სრულდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

თუ განცხადების რეგისტრაციისას მითითებული გაქვთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი, სარეგისტრაციო წარმოების შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ უფასო SMS–ის საშუალებით.

ინფორმაცია განცხადების განხილვის ეტაპის ან მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.reestri.gov.ge

კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;

საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09

თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge