*102017037793*
გადახდის ნომერი: LM3004729
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 102017037793
განცხადების რეგისტრაციის დრო: 07/02/2017 19:24:09
განცხადების ნომერი: 3004729
განცხადების მიღების დრო: 07/02/2017 19:24:07

განცხადების მიღების ბარათი
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებულ იქნა განცხადება (განმცხადებელი:: სსიპ შემოსავლების სამსახური// მესაკუთრე/მოსარგებლე:: რესულ დიქმენ (საქართველო, თურქეთი)/01015024655/ ), რომლითაც მოთხოვნილია ყადაღის წარმოშობის რეგისტრაცია. საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე; მისამართი:50%-იანი წილი შპს „კონტროლში“ (ს/ნ 204891322)

განცხადებას თან ახლავს შემდეგი დოკუმენტები:
error on render FrameWA.OTHER_DOCS.ErrorStr=ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small

დამატებით წარმოდგენილი: (08/02/2017 18:44:02)
 • შემოსავლების სამსახურის 2017 წლის 8 თებერვლის მომართვა №21-05/17886 თანდართული თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 8 თებერვლის განჩნებით (საქმე №1795295).

 • მომსახურება: 3 დღის ვადაში უფასო

  მომსახურების ვადის ათვლა იწყება განცხადების რეგისტრაციის მომდევნო დღეს და მთავრდება ვადის ბოლო დღის გასვლასთან ერთად. თუ სარეგისტრაციო წარმოების დასრულების დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, მაშინ სარეგისტრაციო წარმოება სრულდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

  თუ განცხადების რეგისტრაციისას მითითებული გაქვთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი, სარეგისტრაციო წარმოების შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ უფასო SMS–ის საშუალებით.

  ინფორმაცია განცხადების განხილვის ეტაპის ან მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.reestri.gov.ge

  კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;

  საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09

  თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge