გადახდის ნომერი: EN1819906
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს
განმცხადებელი: პაატა სალია
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 62001022722
საცხოვრებელი / იურიდიული მისამართი: სოხუმი ვ.კუიბიშევის ქ. N 14 ბ. 25
განცხადება
მოვითხოვ, რომ მოახდინოთ სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
დასახელება: შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2
საიდენტიფიკაციო კოდი: 211352016

შესაცვლელი რეკვიზიტი
 • პარტნიორის ცვლილება
 • წილის ცვლილება
 • თანდართული დოკუმენტაცია:
 • დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • მინდობილობა N 190845074; მინდობილობა N 190845106; უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება.
 • სუბიექტის საკონტაქტო ინფორმაცია

  მომსახურება : განცხადების შეტანის დღეს 200 + 20 ლარი
  განმცხადებელი პირი: ----------------------------------------/ პაატა სალია /

  განცხადების წარდგენის თარიღი: 18/07/2019 13:56:49