გადახდის ნომერი: EN1346097
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: B17015433
განცხადების რეგისტრაციის დრო: 06/02/2017 16:38:03
განცხადების ნომერი: 1346097
განცხადების მიღების დრო: 06/02/2017 16:37:05

განცხადების მიღების ბარათი
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებულ იქნა განცხადება ( განმცხადებელი: ზაფერ სუსლუ/488118045/ ), რომლითაც მოთხოვნილია სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია.
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204891322

თანდართული დოკუმენტაცია:
  • წესდება
  • დამფუძნებელ-პარტნიორთა კრების ოქმი, პასპორტის თარგმანი ნოტ. დამოწმებული, პ/მ ასლები

  • მომსახურება: განცხადების შეტანის დღეს 200 + 5*2 ლარი

    მომსახურების ვადის ათვლა იწყება განცხადების რეგისტრაციის მომდევნო დღეს და მთავრდება ვადის ბოლო დღის გასვლასთან ერთად. თუ სარეგისტრაციო წარმოების დასრულების დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, მაშინ სარეგისტრაციო წარმოება სრულდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

    თუ განცხადების რეგისტრაციისას მითითებული გაქვთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი, სარეგისტრაციო წარმოების დასრულების შესახებ ინფორმაციას თქვენ მიიღებთ უფასო SMS–ის საშუალებით.

    სარეგისტრაციო სამსახურში მობრძანებამდე თქვენ შეგიძლიათ წინასწარ მიიღოთ ინფორმაცია, თუ რა ეტაპზეა თქვენი სარეგისტრაციო განცხადების განხილვა.